© 2012 «Ural Exhibitions PLC»
620027, Yekaterinburg, Melkovskaya street 2B,
Postal mail service office 27, POB 4,
Tel.: +7 (343) 385-35-35, vystavka@uv66.ru

Art Yekaterinburg
The 2-d specialized exhibition

 

2015 , November 18 - 22

 

Place: WTC-Yekaterinburg  
Exhibition managers: