© 2012 «Ural Exhibitions PLC»
620027, Yekaterinburg, Melkovskaya street 2B,
Postal mail service office 27, POB 4,
Tel.: +7 (343) 385-35-35, vystavka@uv66.ru